Text Box: `
Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box:

ادیومتر کلینیکال کامپیوتری             

   Model CA 78

Model CA 86

 Model ZA 84               

منا سب جهت آزمایشات اسکرینینگ کارخانجات و مدارس , با استفاده از نوت بوک. شدت خروجی 100dB,10فرکانسی - واربل, پالس وارسال تن قابل تنظیم- دارا ی خروجی های BC وF.F - قابلیت استفاده ازپیش فرض های اتوسکوپی- تست های دیاپازونی وتاریخچه گیری-پرینت ادیوگرام .

 - دارا قابلیت استفاده از پیش فرض های اتوسکوپیBC و F.Fبودن خروجی های

 

Model PCA 87

  Model AT84

Model SPA 87

        Model SF72

  Model C-VRA 95

Model LS84

   Model ASA84

   Model PSA84

Model A-DAF81

 Model AP12

Text Box:

       Model C-VRA 87

Model  CA81

 ایمپدانس ادیومتر کلینیکال              

Model  ZA86

ادیومتر کلینیکال    

 ایمپدانس ادیومتر کلینیکال              

ادیومتر کلینیکال    

ادیومتر اسکرینینگ کامپیوتری       

ادیومتر اسکرینینگ پیشرفته          

ادیومتر اسکرینینگ اطفال             

لکنت شکن پیشرفته                   

دستگاه تربیت شنوائی                 

سیستم لوپ                            

شرطی ساز اطفال ( انیمیشن )        

شرطی ساز اطفال ( عروسکی ) 

ادیومتر گفتار (  ضمیمه  )

فیلتر کننده گفتار (  ضمیمه  )

Hi-Fi   آمپلی فایر 

  CA86مناسب برای کلینیک ها و بیمارستان ها جهت بررسی دقیق  وضعیت شنوائی می باشد.

دارای قابلیت انجام آزمایشات تن خالص و گفتار در دو کانال کاملا مجزا-قابلیت انجام آزمایشات تکمیلی به طورخودکار-دارای تنظیمات  گسترده   

.

  CA81مناسب برای کلینیک ها و بیمارستان ها جهت بررسی دقیق  وضعیت شنوائی با استفاده از کامپیوتر می باشد.

دارای قابلیت انجام آزمایشات تن خالص و گفتار در دو کانال کاملا مجزا-قابلیت انجام آزمایشات تکمیلی به طورخودکار-دارای تنظیمات  گسترده   

.

  CA78مناسب برای کلینیک ها و بیمارستان ها جهت بررسی وضعیت شنوائی می باشد.

دارای قابلیت انجام آزمایشات تن خالص و گفتار در دوکانال مجزا-قابلیت انجام آزمایشات تکمیلی -قابلیت حمل آسان .

.

منا سب جهت آزمایشات اسکرینینگ کارخانجات و مدارس . شدت خروجی 100dB,10فرکانسی- دارا ی خروجی AC - قابليت ارائه تن به صورت واربل, پالس وانجام آزمايش به صورت خودكار- قابلیت حمل . آسان 

Model SA78 /B

ادیومتر اسکرینینگ                    

منا سب جهت آزمایشات اسکرینینگ کارخانجات و مدارس . شدت خروجی 70dB در 8 فرکانس- دارا ی خروجی AC - ارائه تن به صورت لمسي - نمايش فركانس و شدت به صورت LED- قابلیت حمل . آسان 

Text Box: Text Box:

 Model ZA 86 /B               

 ایمپدانس ادیومتر کلینیکال              

Model  ZA87

 ایمپدانس ادیومتر کلینیکال              

 ZA87مناسب برای کلینیک ها و بیمارستان ها جهت بررسی دقیق  وضعیت گوش میانی می باشد.دارای قابلیت انجام آزمایشات تمپانومتری وETFبرای TMسالم وباز-انجام آزمایشات رفلکس وDecayبا دقت میکرولیتر-ادیومتری- قابليت ذخيره اطلاعات 8بيماردر حافظه دستگاه  

    

.

 ZA86 /Bمناسب برای کلینیک ها و بیمارستان ها جهت بررسی دقیق  وضعیت گوش میانی می باشد.دارای قابلیت انجام آزمایشات تمپانومتری وETFبرای TMسالم وباز- بررسي رفلکس وDecayبا دقت میکرولیتر-ادیومتری- داراي 8 حافظه داخلي-  قابليت اتصال به پرينتر بطور مستقيم.   

    

.

 ZA86مناسب برای کلینیک ها و بیمارستان ها جهت بررسی دقیق  وضعیت گوش میانی می باشد.دارای قابلیت انجام آزمایشات تمپانومتری وETFبرای TMسالم وباز- بررسي رفلکس وDecayبا دقت میکرولیتر-ادیومتری- 8 حافظه داخلي- پرينت ازطريق نرم افزاراتصال به كامپيوتر   

    

.

 ZA84مناسب برای کلینیک ها و بیمارستان ها جهت بررسی دقیق  وضعیت گوش میانی می باشد.دارای قابلیت انجام آزمایشات تمپانومتری وETFبرای TMسالم وباز- بررسي رفلکس وDecayبا دقت میکرولیتر-ادیومتری- 8 حافظه داخلي- پرينت ازطريق نرم افزاراتصال به كامپيوتر   

    

.

Text Box: Text Box:

Model CA 88 /B

ادیومتر کلینیکال    

  CA88 /Bمناسب برای کلینیک ها ومراكز تحقيقاتي جهت بررسی دقیق  وضعیت شنوائی می باشد. دارای دونوسان ساز مستقل جهت انجام آزمایشات MLB-آزمايشات تن خالص و گفتار در دو کانال کاملا مجزا-قابلیت انجام آزمایشات تکمیلی به طورخودکار-دارای تنظیمات  گسترده   

.

  CA88مناسب برای کلینیک ها ومراكز تحقيقاتي جهت بررسی دقیق  وضعیت شنوائی می باشد- دارای قابلیت انجام آزمایشات تن خالص و گفتار در دو کانال کاملا مجزا و صفحات اختصاصي- قابلیت انجام آزمایشات  تکمیلی با چندين روش به طورخودکار- تنظیمات  گسترده   

.

Model CA 88

ادیومتر کلینیکال    

منا سب جهت انجام آزمایشات اسکرینینگ نوزادان. حداكثرشدت خروجی 80dB,در فاصله   50Cm و100dB در  5Cm- ارائه 4 فرکانس Warble و يا نويز- دارا ی خروجی Free Field - تنظيمات وارائه تن به صورت لمسي - نمايش فركانس و شدت به صورت LCD  .

جهت انجام آموزش افراد دچار لكنت ونيز جهت اديومتري افراد متمارض  مورد استفاده قرار مي گيرد. قابليت ارائه گفتار و نويز در دو كانال مستقل  با حداكثرشدت خروجی 100dB  - ايجاد تاخير در ارائه گفتار از 50  الي   1200 ميلي ثانيه در 8 استپ -  داراي هدفون ضد فيدبك .

مورد استفاده در مراكز توانبخشي جهت انجام آموزش افراد كم شنوا از طريق هدفون . قابليت ارائه گفتار در دو كانال مستقل  با حداكثرشدت خروجی110dB   - داراي فيلترهاي فركانس بم و زير- داراي هدفون ضد فيدبك .

مورد استفاده در مراكز توانبخشي جهت انجام آموزش افراد كم شنوا از طريق امواج الكترو مغناطيسي(دراين حالت بيماران ازورودي TeleCoil سمعك استفاده مي نمايند).دو كانال مستقل هدفون(110dB)ولوپ 20Watt ))- ورودي جهت اتصال دستگاههاي صوتي- به دوصورت گروهي وانفرادي.

مورد استفاده در كلينيك ها جهت شرطي سازي اطفال  به منظور پاسخ گيري دقيق تر از آنها .داراي قابليت تنظيم زمان تاخير پاسخ دهي كودك -نمايش انيميشن با  گرافيك بسيار بالا به مدت 5ثانيه در هر استپ.        اين شرطي ساز به صورت ضميمه  اديومتر مورد استفاده قرار مي گيرد.

مورد استفاده در كلينيك ها جهت شرطي سازي اطفال  به منظور پاسخ گيري دقيق تر از آنها .داراي قابليت تنظيم زمان تاخير پاسخ دهي كودك -شرطي سازي ازطريق عروسك متحرك ويا حركت قطاربا زمان قابل تنظيم درهراستپ. در دوانتخاب يك  و دو كاناله.(به صورت ضميمه اديومتر)

جهت استفاده اديومتري گفتاري به صورت مستقل ويا ضميمه اديومترهاي بدون ورودي گفتار. در مدل هاي داراي فيلتر قابليت Band Pass  نمودن گفتار در 3باند گفتاري .

جهت انجام آزمون Dicotic Binaural Fusion از آزمون هاي بررسي اختلالات مركزي شنيداري مورد استفاده قرار مي گيرد .

مورد استفاده در آزمايشات اديومتري به صورت Free Field . با قدرت خروجي 12 Watt در دو كانال مستقل . همراه با مجموعه بلندگوهاي قابل تنظيم در ارتفاع و سمت.

Text Box:

Model A-LM 77

زبان آموز پیشرفته                     

جهت آموزش گفتار درافراد دچار لكنت ونيز در مراحل مختلف تربيت شنيداري مورد استفاده  قرار مي گيرد. قابليت ضبط و پخش گفتاربا كيفيت مطلوب در 8 كانال مستقل 6 ثانيه اي به صورت ديجيتال - امكان افزايش زمان هاي ضبط و پخش به دو برابر(درخواستي)- داراي خروجي هدفون .

Model SA78

ادیومتر اسکرینینگ                    

منا سب جهت آزمایشات اسکرینینگ کارخانجات و مدارس . شدت خروجی 70dB در 8 فرکانس- دارا ی خروجی AC - نمايش فركانس و شدت به صورت LED- قابلیت حمل آسان . 

ليست محصولات

مقالات برگزيده

برداشت پوشه