ادیومتر غربالگری SA78

  • ادیومتر Type IV ، مناسب برای غربالگری مدارس

  • محدوده فرکانسی از 8KHzتا 250 در 8 فرکانس

  • دارای حداکثر خروجی70dBHL ، با گام های 5dB

  • دو خروجی مستقل چپ و راست و توانایی ارسال هم زمان

  • سبک، طراحی باریک و فرو رفتگی مخصوص اتصالات

 

جدول مقایسه ادیومترهای غربالگری
 
بالا