ادیومتر غربالگری Ultimate

ادیومتر Type IV ، مناسب برای غربالگری کارخانجات و مدارس دارای3 برنامه پیش فرضManual و 2 برنامهAutomatic محدوده فرکانسی از 8KHzتا 250 در10 فرکانس دو خروجی مستقل چپ و راست و توانایی ارسال هم زمان توانایی ارائه سیگنال به صورت چند پالسی...
ادامه مطلب

ادیومتر غربالگری SA78

ادیومتر Type IV ، مناسب برای غربالگری مدارسمحدوده فرکانسی از 8KHzتا 250 در 8 فرکانسدارای حداکثر خروجی70dBHL ، با گام های 5dBدو خروجی مستقل چپ و راست و توانایی ارسال هم زمانسبک، طراحی باریک و فرو رفتگی مخصوص اتصالات جدول مقایسه...
ادامه مطلب

ادیومتر غربالگری PSA94

ادیومتر Type V ، مناسب برای غربالگری نوزادان و کودکانارائه محرک به صورت Free Field با حداکثر خروجی dBHL 100دارای محرکWarble Tone در فرکانس های KHz5,1,2,4توانایی تولید محرک نویز White وNarrow Bandصفحه کلید تمام لمسی جهت انتخاب و ارائه سیگنال بدون...
ادامه مطلب

ادیومتر غربالگری PCA87

ادیومتر Type IV ، مناسب برای غربالگری کارخانجات و مدارسدارای نرم افزار ثبت مشخصات بیمار، نتایج اتوسکوپی و دیاپازونیامکان ترسیم گراف ادیومتری با علائم استاندارد و پرینت نتایجدارای10 فرکانس با حداکثر شدت خروجی 100dBارائه...
ادامه مطلب

ادیومتر غربالگری ASA96

ادیومتر Type IV ، مناسب برای غربالگری کارخانجات و مدارسمحدوده فرکانسی از 8KHzتا 250 در10 فرکانسدارای حداکثر خروجی 100dB ، با گام های 5dBدو خروجی مستقل چپ و راست و توانایی ارسال هم زماندارای 2 سوییچ پاسخ چپ و راست، مناسب برای تست...
ادامه مطلب

ادیومتر غربالگری ASA94

ادیومتر Type IV ، مناسب برای غربالگری کارخانجات و مدارسمحدوده فرکانسی از 8KHzتا 250 در10 فرکانسدارای حداکثر خروجی 100dB ، با گام های 5dBتوانایی ارائه سیگنال به صورت چند پالسی وWarbleتوانایی اجرای اتوماتیک آزمایش در 4 فرکانس...
ادامه مطلب
بالا